JaneDoan

GBPJPY H4 Gía lên

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Mình vẫn giữ quan điểm cặp GBPJPY vẫn trong chu kỳ sóng tăng. Đợt sụt giảm trước chỉ là sóng hiệu chỉnh.
Sóng Y về Fibo 0.382 là mốc sóng hiệu chỉnh hay chạm tới. Nến ngày là một Pinpar tại Fibo 0.382 dường như sóng hiệu chỉnh đã kết thúc.
Buy theo mô hình nến Pinpar tại mức đóng cửa, sl tại chân nến
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.