SonPriceAction

GBPJPY canh short

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang hìn thành mô hình bear flag trên h4, canh short khi giá phá vỡ rising channel

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.