MyFriendFun

GBPJPY chờ hồi nhẹ để bán xuống

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY chờ hồi nhẹ để bán xuống
tự quản lý vốn của mình nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.