URIFX

22#004: Bán GBPJPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
D1: Mong chờ thể 3-3-3 trong cấu trúc phức.
30m: Trong channel, tuy nhiên chưa thấy confirm về VA. Nên mình sẽ chờ tín hiệu tiếp theo. Sẽ sell sớm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.