YardleyRosette

Volatility Breakout with Traders Dynamic Index & TDI-CO sample

Đào tạo
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Any questions or doubts concerning how this can help you trade please ask.
On 5 min I am referring to the red and green steplines.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.