trader1368

Sell GJ dưới 147 bất chấp thời tiết

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Ngưỡng 147 là ngưỡng kháng cự mạnh của GJ, vào dần từ bây giờ với mục tiêu TP là quay 143.
Ý tưởng thể hiện qua biểu đồ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.