Le_Thanh_Tung

Sell GBPJPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Điểm vào lệnh được chỉ cụ thể như trong hình.
Sell trực tiếp lệnh thứ 2 với tỷ lệ RR =1:4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.