OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật

H4 pinbar
H15 giá đã chạy chờ quay về sell xuống như hình
H4 pinbar
H15 giá đã chạy chờ quay về sell xuống như hình
H4 pinbar
H15 giá đã chạy chờ quay về sell xuống như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.