NguyenThang33

GJ - Short

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Điểm vào: 139.919 - 140.342
Tp tại: 139.036
SL tại: 140.529
Vừa có tin ra cái là các cặp có đồng Yên chạy nhanh quá ae.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.