thiennhan47

G-J kịch bản 1 cho thời gian tới

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
thích hợp cho 1 lệnh mua vào vùng giá hiện tại
SL TP như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.