NangSaigon8568

GBP/JPY: D+W tạo đáy - lực phục hồi khỏe

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ sau thời gian dài giảm giá đã về đên hỗ trợ mạnh trên nhiều khung lớn (D-W-M)
D1 đã vượt bb giữa đồng thời bb đã đi ngang cho thấy dấu hiệu phục hồi được xác nhận rõ ràng.

Khuyến nghị buy trung - dài hạn.
Vùng buy: 137.200 - 137.500
Mục tiêu: 138.200 - 140.000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.