cuongdongphu

Short GBPJPY

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Kênh ngày nến xấu
- H4 tràm trend ===> short
R/R:1/2
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Fail
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.