Le_Thanh_Tung

Sell GBPJPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hiện tại giá đang nằm trong mô hình cái nêm giảm
=> Sell RR=1:2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.