BuiXuanTung

G/J liệu có chiều chỉnh sâu

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
G/J chạm key MS và tạo quasimodo trêm H4 đã giữ lệnh sell và đợi dài hơn nữa

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.