OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
giá phá qua mây khung D đông thời phas xuống vùng hỗ trọ fibo 0,618 kả năng test laị và xuống tiếp đáy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.