utah0104

SELL GBPJPY

Giá xuống
utah0104 Cập nhật   
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
_Cấu trúc giá V-Đ-V hiện tại giá đang hồi lên lại đường viền cổ của cấu trúc giá ,ae có thể cân nhắc một lệnh sell nếu giá có những setup đảo chiều tại đường viền cổ.còn trường hợp giá vượt qua luôn đường viền cổ thì hãy chờ giá đóng cửa lại dưới đường viền cổ hãy vào lệnh sell
Bình luận:
hiện tại giá đã đóng cửa dưới đường viền cổ ,có thể vào lệnh sell và sl tại 162/TP đạt 2R chốt là đc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.