HaoDinhNho

buy GJ

Giá lên
HaoDinhNho Updated   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Falling wedge , UJ ở hỗ trợ mạnh 112
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.