AZINVEX

Phân tích GBPJPY H4, 15:48, 14-5-2018

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Mô hình Double Bottom
Stop Loss 147.46
Take Profit 150.93
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.