Fondex

SELL GBPJPY theo trend

Giá xuống
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Đồng Yên Nhật đang rất mạnh và xu hướng này sẽ còn kéo dài trong ít nhất là 1 tháng tới. Do đó, giờ là lúc SELL GBPJPY theo xu hướng.

SELL GBPJPY 134.47
Target: 131.00

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.