forex_vn

Short GJ

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ phá đường xu hướng xuống, canh hồi sell, target 1.4000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.