Marker_2019

GBPJPY -17h30 - 27/11/2019

Giá xuống
Marker_2019 Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sell: 140.50
SL: 140.75
TP: 139.45

R/R : 1/4
Bình luận:
Kèo fail. GJ biến động ngoài mong đợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.