SOT_Indie

GBP JPY 16/08/21

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chờ GBP JPY về vùng 151-151.5 tiếp tục mua lên

Entry: 151-151.5

Kỳ vọng: 154.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.