OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY hôm qua biến động 126 pip lực xuống khá mạnh và chỉ hồi lai42 pip 1/3 so với giá xuống cho thấy áp lực bạn còn khá mạnh ta canh sell tại vuneg đường màu đỏ chốt lời vùng đường màu xannh. dùng lỗ trên dduongf đỏ 30 pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.