JaneDoan

GBPJPY H1 Buy

Giá lên
JaneDoan Cập nhật   
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
TP1: 146.9
TP2: 148.3
TP3: 150
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận:
Theo dõi thêm
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.