MyFriendFun

GBPJPY Bán xuống sau thời gian tăng

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY Bán xuống sau thời gian tăng.
vào tự quản lý vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.