OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ m15 hiện tại đã phá vỡ cấu trúc tăng trước đó.
Giá có xu hướng quay lại vùng đáy trước đó trùng với Fibo 0.5
Sell GJ giá hiện tại như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.