UnknownUnicorn29641420

GBPJPY 4h, có thêm ưu đãi?

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY có thể giảm thêm về vùng cầu mạnh ở khung 4h.
Nó có thể trùng với khu vực quanh mức Fibonacci quy hồi 38% của sóng 3.
Tuy nhiên, tôi sẽ quan sát price action ở lúc này.
Bạn nghĩ thế nào về cặp GJ?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.