quangsonart

GBPJPY Ngắn hạn

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Canh mua nếu giá về vùng fibo sóng 3 đạt điều kiện hình thành sóng 4 , nếu sóng 4 chạy phức tạp theo mô hình thì chờ tín hiệu hết thúc sóng mua lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.