DatTong

GBPJPY, Bán theo xu hướng H4!

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Bán theo xu hướng H4!
Đã hủy lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.