JaneDoan

GBPJPY H4 Mô hình ABCDE

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Theo dõi sóng E hình thành để vào lạnh theo sóng hiệu chỉnh C (ABC)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.