DucQuanEW

GBPJPY (Elliottwave Forecast)

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY (15/6/2020)

GBPJPY có thể đang chạy sóng điều chỉnh (a) (b) (c)
Hạn chế Buy