VFITeam

GBP/JPY đang có điểm Long khá đẹp

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
D1 Gbp/jpy đang bullish

Gặp zone supply và giảm giá

canh buy tại zone demand dưới đó, stoploss dưới râu

Chỉ rủi ro 2% tài khoản/ giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.