quachviet

y tưởng dài hạ cho ae GBPJPY

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- đây là điểm vàng để BUY
- kỹ thuật vào lệnh chung ta tôi ưu hóa lợi nhuận tìm điểm vảo lệnh đẹp và nến đảo chiều của khung 4H
- hay chờ đợi tín hiệu vào lênh khi thweo dõi bài cảu mình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.