DatTong

GBPJPY, British pound/ Japanese Yen, H4

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Giá đang cho xu hướng đi lên theo trend nhỏ.
- Đóng trên cản.
--> Buy
Giao dịch đang hoạt động

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.