eavnshop

GBPJPY Multiple Inside Bar Pattern

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Multiple Inside Bar Pattern formed above key support.

Idea: Considering buying after a clear price action signal, whilst 152.50 key support holds.
Buy limit.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.