OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Buy Gbp/Nzd theo thuần ptkt, tỷ giá gbp/Nzd đang chuyển động trong kênh giá lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.