rim5067

GBPNZD buy setup, target 1.8709

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD phá vỡ giằng co ở daily chart , 4H đã tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.