DvDfx27

LỆNH ĐÃ VÀO CHO GBPNZD.

Giá lên
DvDfx27 Cập nhật   
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Bình luận:
giá đã gần TP.
Bình luận:
CHỐT LÃI.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.