AnhH

GBPNZD- Canh bán ngắn hạn để chờ mua.

FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD hiện đang gặp cản vùng 1.90000 và cho mô hình giảm.
1. Có thể sell về vùng 1.87000 ( chờ tín hiệu sell D1 H4) để buy và giữ dài hạn.
2. Chờ phá cản 1.90000---> buy.
Good luck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.