FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Chỉ là bắn tín hiệu không giải thích xem sao :D
GBP NZD sell tại 1.8592

SL----1.8754

Tp1----1.8457
Tp2------- để mở

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.