OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Buy limit luôn GBPNZD tại CP Demand zone của Daily
Hoặc có thể dùng confirmation entry khi giá đến Deman zone của Daily đó
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.