URIFX

GBPNZD => Sẽ mua nếu breakout

Giá lên
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Mong chờ 1 wave đi lên breakout the channel & buy the pullback
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.