dinhchien

GBPNZD - Tăng theo Real Divergence RSI

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
- Divergence xuất hiện khi RSI vượt xuống vùng quá bán (30): điểm A.
- Sau đó giá điều chỉnh tăng cho RSI vượt 55 (Kỳ vọng phe Mua (Bull) đủ mạnh): điểm B.
- Tiếp theo giá tiếp tục giảm vượt đáy A: điểm C, nhưng RSI lại cao hơn A.
...Real divergence quan trọng điểm B phải xuất hiện.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.