FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD Buy Limit

entry limit 1.90122

Sl 1.89840

Tp 1.92406
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.