Cowboyyy

GBPNZD - Update thêm kèo

Giá xuống
Cowboyyy Cập nhật   
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Kèo đã trong kèo.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Rất đau lòng là spread đã khiến ta cắt lỗ
Có thể chọn Entry lúc đầu đã sai
Bình luận:
Nỗi đau của sự kỷ luật hay
Nỗi đau của sự hối hận
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.