Leadership

Đầu tuần nhẹ nhàng cùng GBPNZD

Giá lên
FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Không khó để nhận ra rằng hầu hết những cặp tiền liên quan tới GBP đều đang ở một vùng giá thích hợp để có thể dễ dàng đưa ra quyết định LONG hay SHORT. Đối với GBPNZD cũng vậy, quá đơn giản để LONG GBPNZD vào lúc này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.