URIFX

@GBPNZD #Wavec/5 => Sell wave cuối

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
#GBPNZD cón room đi xuống khi giá đi ngang dạng flat. Kiểu này có thể thấy còn 1 wave đi tiếp nữa. chờ xem nhe.

========= Kế hoạch ========
tw = Wave C / 5 ( flat correction )
sl = 1.9435
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

Bình luận:
Tiếp tục chinh phục đáy
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Structure không đổi, chuyển sang mua
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.