Le_Thanh_Tung

Buy GBPSGD

Giá lên
OANDA:GBPSGD   GBP/SGD
Như trong hình, giá gặp cản và giao dịch theo xu hướng tăng của thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.