ManhLT23

Cặp tiền tệ GBP/USD cho ngày 06/09/2021

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá đã chạm Key level H4 và quay đâu mạnh chúng ta chưa nên mua bán ở thời điểm hiện tại và chờ xác nhận:
Sẽ có 2 kích bản như sau:
Kịch bản 1:
- Giá phá xuống key level M15 vùng giá 1.3822
- Sau khi phá xuống chờ xác nhận phá và hồi lại vùng giá này chờ mô hình nến đảo chiều thì vào lệnh
Kịch bản 2:
- Giá phá qua Key level H4 tiếp tục xu hướng tăng tại vùng 1.3880
- Sau khi phá lên chờ xác nhận phá và hồi lại vùng giá này chờ mô hình nến đảo chiều thì vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.