dinhchien

GPBUSD - giảm tại sóng VIII đến sóng IX (Symmetry wave)

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
TUẦN (I), (II), (III): DOWNTREND, WAVE ((I)
NGÀY I, II, III: DOWNTREND, đang ở sóng VII - VIII
H4 (1), (2), (3): Uptrend, anh đang ở sóng (3)
H1 1, 2, 3: Uptrend, * Bây giờ anh ta đang ở sóng 5
Kế hoạch: bán ngay hoặc phá quy tắc hồi tại khung H1
Dừng lỗ: 1.29877 (đảo chiều cho xu hướng tăng)
TP1: 1,27667 (61,8%), TP2: 1,26635 (100%)
Bình luận:
dời Stop loss tại điểm bán (115 bibs dương)
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Huề vốn (stop loss reached at 0)

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.